Παρουσίαση στο πλαίσιο του Webinar CYSMET: Ολοκληρωμένο, Δυναμικό και Συνεργατικό σύστημα Αξιολόγησης Επικινδυνότητας για Θαλάσσιες Μεταφορές και Εφοδιαστικές Αλυσίδες (κωδικός έργου: Τ2ΕΔΚ-03488) της δράσης Ερευνώ – Δημιουργώ – Καινοτομώ, πραγματοποιήθηκε, στις 12 Ιουλίου 2023: Τίτλος: Welcome & Introduction

Παρουσίαση στο πλαίσιο του Webinar CYSMET: Ολοκληρωμένο, Δυναμικό και Συνεργατικό σύστημα Αξιολόγησης Επικινδυνότητας για Θαλάσσιες Μεταφορές και Εφοδιαστικές Αλυσίδες (κωδικός έργου: Τ2ΕΔΚ-03488) της δράσης Ερευνώ – Δημιουργώ – Καινοτομώ, πραγματοποιήθηκε, στις 12 Ιουλίου 2023: Τίτλος: CYSMET Risk Management Methodology