Στο πλαίσιο της ολοκλήρωσης του έργου CYSMET: Ολοκληρωμένο, Δυναμικό και Συνεργατικό σύστημα Αξιολόγησης Επικινδυνότητας για Θαλάσσιες Μεταφορές και Εφοδιαστικές Αλυσίδες (κωδικός έργου: Τ2ΕΔΚ-03488) της δράσης Ερευνώ – Δημιουργώ – Καινοτομώ, πραγματοποιήθηκε, στις 12 Ιουλίου 2023, το CYSMET Demo Webinar, το οποίο στέφθηκε με επιτυχία.

Στόχος του Webinar ήταν να επικοινωνηθούν με άμεσο τρόπο τα αποτελέσματα του έργου, εστιάζοντας στην μεθοδολογία διαχείρισης επικινδυνότητάς CYSMET και στην πλατφόρμα που αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του έργου. Το υλικό που παρουσιάστηκε, δίνεται παρακάτω:

Welcome & Introduction

CYSMET Risk Management Methodology