Α/ΑΤΙΤΛΟΣ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟΥΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΕΙΔΟΣ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟΥΕΝΟΤΗΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣΦΟΡΕΑΣΜΗΝΑΣ
Π1.1Δικτυακός τόπος του έργου και
του συστήματος διαχείρισης
ηλεκτρονικών ερωτηματολογίων
Θα αποτελέσει το κύριο
σημείο παρουσίασης του
έργου στο διαδίκτυο και την
ηλεκτρονική πλατφόρμα
συλλογής πληροφοριών
από τους τελικούς χρήστες
για την αποτύπωση της
υφιστάμενης κατάστασης.
Θα αναπτυχθεί στο πλαίσιο
της Ε1.1 και θα
περιλαμβάνει και το
αντίστοιχο σχέδιο
ποιότητας του συστήματος
CYSMET και του
συστήματος διαχείρισης
ηλεκτρονικών
ερωτηματολογίων.
Ιστότοπος1: ΕΕ1 Υφιστάμενη
Κατάσταση στις Θ.Μ.Ε.Α.,
Απαιτήσεις χρηστών και
Βασικός σχεδιασμός
UBITECH3
Π1.2Υφιστάμενη κατάσταση και
ελλείψεις των υπαρχουσών
μεθοδολογιών – Ερωτηματολόγια
Το παραδοτέο αποσκοπεί
στην καταγραφή της
υφιστάμενης κατάστασης
και των απαιτήσεων των
χρηστών και περικλείει τα
αποτελέσματα της Ε1.1.
Έκθεση1: ΕΕ1 Υφιστάμενη
Κατάσταση στις Θ.Μ.Ε.Α.,
Απαιτήσεις χρηστών και
Βασικός σχεδιασμός
UBITECH6
Π1.3Απαιτήσεις Ασφάλειας και
Κυβερνοασφάλειας στις Θ.Μ.Ε.Α.
και Σενάρια επίδειξης
Στο παραδοτέο θα
αποτυπωθούν οι
απαιτήσεις που θα
καταγραφούν στο πλαίσιο
της Ε1.2 και τα σενάρια
επίδειξης που θα
καθοριστούν στην Ε1.3.
Έκθεση1: ΕΕ1 Υφιστάμενη
Κατάσταση στις Θ.Μ.Ε.Α.,
Απαιτήσεις χρηστών και
Βασικός σχεδιασμός
ΟΛΒ ΑΕ8
Π1.4Προδιαγραφές Μεθοδολογίας
Ανάλυσης, Αποτίμησης και
Διαχείρισης Επικινδυνότητας στις
Θαλάσσιες Μεταφορές και
Εφοδιαστικές Αλυσίδες /
Καινοτόμα μοντέλα και αλγόριθμοι
Το παραδοτέο περιγράφει
την προτεινόμενη
μεθοδολογία (Ε1.5) και
παρουσιάζει τα καινοτόμα
μοντέλα και τεχνικές που θα
αναπτυχθούν (Ε1.4).
Έκθεση1: ΕΕ1 Υφιστάμενη
Κατάσταση στις Θ.Μ.Ε.Α.,
Απαιτήσεις χρηστών και
Βασικός σχεδιασμός
UBITECH12
Π1.5Βασικός σχεδιασμός
Πλατφόρμας/Υπηρεσιών και
Σενάρια επίδειξης
Στόχος του παραδοτέου
είναι η αποτύπωση της
βασικής αρχιτεκτονικής του
συστήματος CYSMET
καθώς και η αναλυτική
παρουσίαση των
υποσυστημάτων (Ε1.6).
Έκθεση1: ΕΕ1 Υφιστάμενη
Κατάσταση στις Θ.Μ.Ε.Α.,
Απαιτήσεις χρηστών και
Βασικός σχεδιασμός
MAGGIOLI12
Π1.6Δημοσιεύσεις Προτεινόμενων
μοντέλων και Διαδικασιών
Ασφάλειας
Δημοσιεύση/εις
επιστημονικού/ών
άρθρου/ων σε συνέδριο/α
και παρουσίαση
αυτού/αυτών σε
ημερίδες/εκθέσεις. Στα
ανωτέρω θα αναλύονται οι
τεχνικές και τα μοντέλα που
θα αναπτυχθούν (Ε1.4 και
Ε1.5), και θα περιγράφονται
οι βασικές πτυχές του
συστήματος CYSMET
(Ε1.6)
Δημοσίευση1: ΕΕ1 Υφιστάμενη
Κατάσταση στις Θ.Μ.Ε.Α.,
Απαιτήσεις χρηστών και
Βασικός σχεδιασμός
UBITECH12
Π2.1Υπηρεσίες Αποτίμησης
Επικινδυνότητας και
Προσομοίωσης
Στόχος του παραδοτέου
είναι να παρουσιάσει τα
αποτελέσματα των
Εργασιών Ε2.1 και Ε2.2.
Λογισμικό2: ΕΕ2 Ανάπτυξη βασικών
τεχνολογικών συστατικών
και εργαλείων ENGAGE
UBITECH10
Π2.2Υπηρεσίες Διαχείρισης
Επικινδυνότητας και Κοινωνικής
μηχανικής
Στόχος του παραδοτέου
είναι να παρουσιάσει τα
αποτελέσματα των
Εργασιών Ε2.3 και Ε2.4
Λογισμικό2: ΕΕ2 Ανάπτυξη βασικών
τεχνολογικών συστατικών
και εργαλείων ENGAGE
MAGGIOLI12
Π3.1Σύστημα και Υπηρεσίες CYSMET
έκδοση 1.0
Το παραδοτέο αποτελεί το
αρχικό πρωτότυπο της
πλατφόρμας και των
επιμέρους συστημάτων
καθώς και τα σενάρια
χρήσης των
υποστηριζόμενων
υπηρεσιών. Θα
παρουσιάζει τα αποτελέσματα των Ε3.1, Ε3.2 και Ε3.3.
Λογισμικό3: ΕΕ3 Ολοκλήρωση
επιμέρους συστημάτων –
Πρωτότυπο πλατφόρμας
ENGAGE 1.0
MAGGIOLI22
Π3.2Ηλεκτρονικά εγχειρίδια χρηστών,
εγχειρίδια λειτουργίας και
εκπαιδευτικό υλικό
Εγχειρίδια λειτουργίας των
υπηρεσιών της
πλατφόρμας και βοηθητικό
υλικό. Θα παρουσιάζει τα
αποτελέσματα της Ε3.4
Έκθεση3: ΕΕ3 Ολοκλήρωση
επιμέρους συστημάτων –
Πρωτότυπο πλατφόρμας
ENGAGE 1.0
MAGGIOLI22
Π3.3Δημοσιεύσεις Προτεινόμενων
βασικών τεχνολογικών
συστατικών και εργαλείων
CYSMET (Μ20)
Δημοσιεύσεις
επιστημονικού/ών
άρθρου/ων σε συνέδριο/α
και παρουσίαση
επιστημονικών άρθρων σε
ημερίδες/εκθέσεις. Στα
ανωτέρω θα
παρουσιάζονται τα βασικά
συστήματα και οι
Υπηρεσίες CYSMET (Ε3.1,
Ε3.2, Ε3.3 και Ε3.4)
Δημοσίευση3: ΕΕ3 Ολοκλήρωση
επιμέρους συστημάτων –
Πρωτότυπο πλατφόρμας
ENGAGE 1.0
UBITECH22
Π4.1Αναφορά επίδειξης της
Πλατφόρμας
Στο παρόν παραδοτέο
αποτυπώνονται τα
αποτελέσματα της επίδειξης
τους συστήματος και των
υπηρεσιών που θα
πραγματοποιηθεί στο
πλαίσιο των Εργασιών Ε4.1
και Ε4.2.
Πιλοτική κατασκευή4: ΕΕ4 Πιλοτική λειτουργία
και Επίδειξη
ΟΛΒ ΑΕ30
Π5.1Μεθοδολογία Αξιολόγησης
Πλατφόρμας και Υπηρεσιών
Στο παρόν παραδοτέο θα
περιγραφεί η μεθοδολογία
αξιολόγησης που θα
αναπτυχθεί στο πλαίσιο της
Ε5.1.
Έκθεση5: ΕΕ5 Αποτίμηση και
Βελτιστοποίηση
UBITECH21
Π5.2Αναφορά αξιολόγησηςΣτο παρόν παραδοτέο
αποτυπώνονται τα
αποτελέσματα της
αξιολόγησης της πλατφόρμας που θα
πραγματοποιηθεί στο
πλαίσιο της Ε5.2
Έκθεση5: ΕΕ5 Αποτίμηση και
Βελτιστοποίηση
ΟΛΒ ΑΕ30
Π5.3Βελτιστοποίηση Συστήματος και
Υπηρεσιών CYSMET – έκδοση 2.0
Στο παρόν παραδοτέο
αποτυπώνεται η 2η έκδοση
του συστήματος CYSMET
που θα αναπτυχθεί στο
πλαίσιο της Ε5.3.
Συγκεκριμένα,
παρουσιάζονται οι
βελτιώσεις που
πραγματοποιήθηκαν
λαμβάνοντας υπ’όψη τις
παρατηρήσεις και τα σχόλια
των τελικών χρηστών.
Λογισμικό5: ΕΕ5 Αποτίμηση και
Βελτιστοποίηση
MAGGIOLI30
Π5.4Δημοσιεύσεις Προτεινόμενων
βασικών τεχνολογικών
συστατικών και εργαλείων
CYSMET
Δημοσιεύσεις
επιστημονικού/ών
άρθρου/ων σε συνέδριο/α
και παρουσίαση
επιστημονικών άρθρων σε
ημερίδες/εκθέσεις. Στα
ανωτέρω θα
παρουσιάζονται τα
αποτελέσματα της
αξιολόγησης (Ε5.1, Ε5.2 και
Ε5.3)
Δημοσίευση5: ΕΕ5 Αποτίμηση και
Βελτιστοποίηση
UBITECH30
Π6.1αΑναφορά αρχικού σχεδίου
αξιοποίησης αποτελεσμάτων
Στο παρόν παραδοτέο
παρουσιάζεται το αρχικό
επιχειρησιακό σχέδιο του
συνόλου της κοινοπραξίας.
Μελέτη Σκοπιμότητας6: ΕΕ6 Εκμετάλλευση,
Βιωσιμότητα και Εμπορική
Αξιοποίηση – Μελέτη
Σκοπιμότητας
MAGGIOLI18
Π6.1βΑναφορά τελικού σχεδίου
αξιοποίησης αποτελεσμάτων
Στο παρόν παραδοτέο
παρουσιάζεται το τελικό
επιχειρησιακό σχέδιο του
συνόλου της κοινοπραξίας.
Μελέτη Σκοπιμότητας6: ΕΕ6 Εκμετάλλευση,
Βιωσιμότητα και Εμπορική
Αξιοποίηση – Μελέτη
Σκοπιμότητας
MAGGIOLI30
Π7.1Αναφορά Συμμετοχής σε
Εμπορικές Εκθέσεις
Παρουσίαση των
αποτελεσμάτων όπως αυτά
προκύπτουν από την
συμμετοχή σε εμπορικές
εκθέσεις. Η UBITECH θα
έχει την ευθύνη σύνταξης
του παραδοτέου
Συμμετοχή ΜΜΕ σε
εμπορική έκθεση
7: ΕΕ7 Συμμετοχή σε
εμπορικές εκθέσεις
UBITECH30