ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ

Η υπηρεσία εστιάζει στην εκτίμηση της πιθανότητας των διαφόρων κινδύνων και την αξιολόγηση της συνολικής ανθεκτικότητας και αξιοπιστίας των Υπηρεσιών Εφοδιαστικής Αλυσίδας. Η υπηρεσία παρέχει τα κατάλληλα εργαλεία και βήματα της μεθοδολογίας για την εξέταση και την αποτίμηση των πολυδιάστατων κινδύνων που εκτείνονται σε όλη την αλυσίδα εφοδιασμού καθώς επίσης και στις αλυσιδωτές τους επιπτώσεις.

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ

Η υπηρεσία αυτή υποστηρίζει τους οργανισμούς στην αποτελεσματικότερη κάλυψη των αδυναμιών και αντιμετώπιση των απειλών που έχουν αναγνωριστεί στις Υπηρεσίες Εφοδιαστικής Αλυσίδας, μέσω της επιλογής των καταλληλότερων μέτρων ασφάλειας.

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΕΠΙΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΑΛΥΣΙΔΩΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ

Η υπηρεσία στοχεύει στον σχεδιασμό, εκτέλεση και ανάλυση πειραμάτων προσομοίωσης που σχετίζονται με την παραγωγή όλων των πιθανών σεναρίων απειλών και τον υπολογισμό των αλυσιδωτών επιπτώσεων που ενδέχεται να επιφέρει ένα γεγονός στην λειτουργία της Υ.Ε.Α.. Δίνει την δυνατότητα στους οργανισμούς να μοντελοποιήσουν και να προσομοιώσουν ένα σύνολο επιθέσεων στις υποδομές τους εκτιμώντας την εφαρμοσιμότητας και την αποτελεσματικότητα τους.

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΚΤΗΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

Η υπηρεσία επιτρέπει την ενσωμάτωση δεδομένων, που σχετίζονται με γνωστές επιθέσεις και απειλές, ευπάθειες και τρωτότητες πληροφοριακών συστημάτων, από ανοικτές πηγές πληροφοριών (π.χ. NIST National Vulnerability Database - NVD, Common Vulnerabilities and Exposures - CVE).